REGULAMIN - PodajDalej.net

Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN

Inne

DAROWIZNY

Fundacja PODAJ DALEJ
KRS: 0000519918

Darowizny stanowią dobrowolną wpłatę osób wspierających działania Fundacji.
Darczyńca powinien zawrzeć w tytule przelewu cel, jakiemu darowizna ma służyć,

np.:darowizna na cele statutowe, darowizna na realizację projektu XYZ.
POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas wpłacania darowizn jest Fundacja Podaj Dalej. Wpłacający darowiznę wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Fundacji. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Darczyńcy. Darczyńca  posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Darczyńca  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Informacje o Darczyńcy mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Fundacji  lub w innych materiałach promocyjnych wyłącznie za zgodą Darczyńcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal zatytułowanymNajważniejsze informacje i płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.

a) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101

Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku(DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

b) Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.


R E G U L A M I N  W
O L O N T A R I A T U
Fundacja Podaj Dalej
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą dla Fundacji Podaj Dalej.
 
§2
Wolontariusz to  osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszami mogą być:
-       Młodzież
-        Osoby pełnoletnie
 
§3
Wolontariat podobnie jak Fundacja  jest organizacją niezależną politycznie i politycznie bezinteresowną.
 
§4
Teren działalności wolontariatu jest tożsamy z terenem działalności Fundacji i obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów w których znajdują się wolontariusze         
 
§5
Niniejszy regulamin podlega Statutowi Fundacji. 
 
§6
Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego i jakiegokolwiek innego.
 
Rozdział II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 
1. Zasady naboru
 
§1
Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany.
 
§2
Zainteresowany małoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może zostać wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 
§3
Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do Prezesa przez formularz na stronie internetowej.
 
§4
Podstawą do przyjęcia kandydata jest wypełnienie Formularza.
 
§5
Decyzję o przyjęciu wolontariusza podejmuje Prezes.
 
§6
Kandydat przed wstąpieniem w kręgi wolontariatu może określić zakres i możliwości swojego działania.
 
§7
Wolontariusz może zostać zaangażowany w działalność Fundacji na czas nie określony.
§8
Przed oficjalnym wstąpieniem w szeregi wolontariatu   kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Wolontariatu. Wszelkie niejasności wynikające z postanowień Regulaminu kandydat jest proszony zgłaszać do Prezesa.
 
2. Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem
 
§1
Rozwiązanie umowy może nastąpić:
a.        W każdej chwili na podstawie porozumienia stron
b.        W każdej chwili w przypadku złamania postanowień umowy oraz prawa przez jedną ze stron.
 
§1a
W przypadku rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania zaświadczenia oraz opinii o swojej pracy z adnotacją, o formie rozwiązania umowy. Taka forma rozwiązania jest możliwa jedynie, gdy wolontariusz pracował zgodnie z Regulaminem Wolontariatu i przestrzegał przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP.
 
§1b
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym za złamanie postanowień regulaminu lub złamanie zasad i przepisów prawnych panujących na terenie RP wolontariuszowi obowiązkowo zostaje wydane zaświadczenie z negatywną opinią. W przypadku złamania prawa Fundacja ma obowiązek powiadomić o powyższym fakcie organy takie jak Policja lub Prokuratura.
 
§2
Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych w formie:zaświadczenia, dyplomu.
 
3. Zasady pracy
§1
Za pracę wykonywaną przez wolontariusza nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne.
  
§2
Wolontariuszowi przysługiwać może ale nie musi wynagrodzenie rzeczowe w postaci drobnych upominków od Fundacji takich jak: koszulka, breloczki, długopisy itp.
 
§3
Każdy kandydat na wolontariusza oświadcza, iż podejmuje pracę by nieść pomoc innym, nabywać wiedzę i nowe umiejętności oraz podejmuje ją dobrowolnie.
 
4. Nadzór nad wolontariatem
 
§1
Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni Prezez oraz wyznaczeni koordynatorzy.
 
§2
Koordynator zobowiązuje się, że w swojej decyzji o przyjęciu lub ewentualnej odmowie przyjęcia kandydata, kierować się będzie zasadami bezstronności. W przypadku złego sprawowania wolontariusza koordynator jest zobowiązany do poinformowania o powyższym Prezesa oraz do wystawienia negatywnej opinii.
 
§3
Koordynator jest zobowiązany do przeszkolenia nowoprzyjętego wolontariusza na temat:
-        Głównych celów statutowych Fundacji
-        Głównych celów wolontariatu
-         Przedstawienie problematyki, którą zajmuje się Fundacja  
 
 
§4
Koordynator działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.)
 
§5
Koordynator jest uprawniony do wyznaczania nowych celów wolontariuszowi.
 
5. Zadania wolontariatu
 
§1
Pomoc Fundacji w przeprowadzaniu akcji marketingowych, roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów.
 
§2
Pomoc Fundacji w organizowaniu warsztatów oraz innych spotkań z podopiecznymi i zainteresowanymi pracą fundacji.
 
§3
Pomoc podopiecznym  , biorącym udział w warsztatach i innych spotkaniach .
 
§4
 Pomoc doradcza dla zainteresowanych działalnością Fundacji.
 
§5
Udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundacje  i inne organizacje pozarządowe współpracujące z Fundacją.
 
§6
W przypadku, gdy podopiecznymi i członkami warsztatów są dzieci-  zabawa oraz rozmowa.
  
§7
W przypadku gdy wolontariat jest formą zaliczania praktyk studenckich wykonywanie czynności wynikających w programu praktyk.
 
6. Postawa wolontariusza
 
§1
Działalność Wolontariatu  opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 
§2
Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
 
§3
Wolontariusze kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 
§4
Wolontariusze systematycznie uczestniczy w pracy Fundacji, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 
§5
Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Fundacji, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 
§6
Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 
§7
Każdy członek Wolontariatu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu .
 
 
 
7. Cele wolontariatu
 
§1
Celem Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 
§2
Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 
§3
Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 
§4
Wolontariat stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 
§5
Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, zbiórki pieniędzy itp.).
 
8. Zobowiązania Wolontariusza
 
§1
Podejmując pracę w Wolontariacie Fundacji Podaj Dalej  wolontariusz zobowiązuje się:
1.        Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy.
2.        Swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz Fundacje  .
3.        Podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności wynikającą z powierzanych zadań i czynności.
4.        Swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy drugiemu człowiekowi.
5.        Wykazywać tolerancję i zrozumienie dla innych.
6.        Zawsze służyć dobrą radą i pomocną dłonią.
7.        Być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.
8.        Za cel stawiać sobie uśmiech, radość drugiego człowieka a nie zysk materialny.
9.        Wyznaczać sobie własne cele, które wynikają z jego pasji.
10.     Przekazywać wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy w Fundacji wiedząc że wiedza ta jest konieczna do przedstawienia innym osobom  zaangażowanym w pracę na rzecz fundacji
 
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§1
Zarząd oraz walne zgromadzenie członków zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 
§2
Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podpisania.
 
§3
Regulamin wchodzi w życie w 19 sierpień 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego