STATUT - PodajDalej.net

Przejdź do treści

Menu główne:

STATUT

Inne
Statut Fundacji

„Podaj Dalej” z dnia 01.08.20141r

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja „Podaj Dalej”, zwana dalej Fundacją, Powołana przez:

• Ireneusz Słupskiego

• Agnieszkę Słupską

Zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kancelarii Notarialnej

w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 1, przed notariuszem Radosławem Wiśniowskim, w dniu

01.08.2014r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja Posiada osobowość prawną.

§3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.

2. Fundacja może prowadzić działania w kraju i zagranicą.

3. Fundacja jest powołana na czas nieoznaczony.

4. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister ds. zdrowia i

opieki społecznej, rolę nadzorczą sprawuje również Prezydent Miasta Rzeszowa.

§4.

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z

danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może, dla celów współpracy zagranicznej, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§5.

1. Głównym celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie rozwoju.

Ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci. W tym wspierania i prowadzenia inicjatyw

o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Udzielenie pomocy

osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

2. Celami szczególnymi są:

a. promocja i ochrona zdrowia dzieci.

b. świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji.

c. ułatwianie dzieciom dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i udział w imprezach propagujących profilaktykę, psychoedukację i

psychoterapię zdrowia.

2. Organizowanie koncertów, występów, imprez publicznych, konkursów oraz zabaw, z których

dochód zasili Środki Fundacji przeznaczone na realizację jej statutowych celów.

3. Inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat

przypadków dzieci znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenie pomocy.

4. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych,

niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§7.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi,

samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.

Władze Fundacji

§8.

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”, w skład którego wchodzą:

• Prezes Zarządu

• Wiceprezes Zarządy

• Sekretarz Zarządu

2. Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”.

3.

Zarząd Fundacji

§9.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach:

a. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

b. uchwalanie regulaminów

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

f. opracowanie regulaminów i aktów wewnątrz Fundacji

g. powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym prowadzących

Fundacji

działalność gospodarczą

3. Zarząd składa się z trzech osób.

4. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu.

5. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy i mogą wejść w jego skład.

Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestają pełnić funkcje, powołuje swą

decyzją Rada.

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji członka z udziałów w pracach Zarządu

b. Istotnego naruszenia postanowień statutu.

c. Niewypełnienia nałożonych na niego obowiązków.

d. W przypadku rażącej niegospodarności.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej.

§10.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je Prezes Fundacji.

2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykła większością głosów. W

przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§11.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji.

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im

zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń. O którym mowa w ust.1,

3. A także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym

zakresie do składania oświadczeń woli, o którym mowa w ust.1.

Rada Fundacji

§12

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z dwóch członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy i mogą wejść w jej skład.

Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestają pełnić funkcje, powołuje swą

decyzją Rada.

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

a. odwołania przez Radę

b. śmierci członka

c. złożenia pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady.

5. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu.

§13

Do zadań Rady należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na czas nieoznaczony, zastrzegając prawo

wcześniejszego odwołania.

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Fundacji.

3. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i

pozostałego majątku.

4. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

5. Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

6. Badanie pod względem zgodności ze statutem działań Zarządu.

7. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

8. Wyrażanie zgody na likwidacje Fundacji lub połączenia z inną fundacją.

§14.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Fundacji.

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§15

Posiedzenia rady odbywać się będą nie rzadziej niż raz na rok.

Majątek i dochody Fundacji

§16.

Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych.

§17

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej

działania.

§18.

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Dotacji i subwencji

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochody z majątku Fundacji.

5. Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej

6. Inne wpływy

§19.

Całość dochodów uzyskanych przez Fundacje jest przeznaczona na działalność statutową.

§20.

1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

3.

Zmiany w Statucie

§22.

1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej

zmianie cel działania Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze

jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§23.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona kub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§24.

Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd.

§25.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przekazaniu instytucjom, których działalność odpowiada celom

Fundacji majątku pozostałym po jej likwidacji.

Postanowienia szczegółowe

§26.

Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków, stowarzyszeń, a także nie

zarejestrowanych porozumień i koalicji.

§27

Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne. Sposób ich działania zostanie

ustalony przez Zarząd regulaminem.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego